November 2022

Giant desmoid fibromatosis of the pancreas