April 2010

Mesenteric fibromatosis mimicking a gastrointestinal stromal tumor